“อธิบดีสถ.”ลั่นท้องถิ่นอย่าโบ้ย ฉีดวัคซีนหมาบ้าเป็นหน้าที่ของปศุสัตว์ ย้ำอปท.ทุกแห่งดำเนินการได้ ตาม กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชี้ชัดตั้งงบไว้ในหมวดค่าใช้สอย ระบุ”หมา-แมว” มีเจ้าของรับวัคซีนฟรีได้ถึงปี63  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่ช่วงนี้ทางกรมปศุสัตว์ได้ประกาศว่ามีการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในวงกว้าง

และมีผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่นบางส่วนสำคัญผิดว่าเป็นหน้าที่ของกรมปศุสัตว์เพียงหน่วยงานเดียว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ไม่สามารถดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดได้นั้น กรมขอยืนยันว่าอปท.ทุกแห่งสามารถดำเนินการได้ โดยกรมได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบมาเป็นลำดับแล้ว คือ เมื่อวันที่ 12 ม.ค.60 กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยกฤษฎีกา ที่สรุปว่าพ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 ให้กรมปศุสัตว์ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย เนื่องจากมีสัตวแพทย์เพียงพอปฏิบัติหน้าที่อยู่ทั่วประเทศ และสามารถผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ได้เอง กรมปศุสัตว์จึงมีหน้าที่ในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามพ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 

“อย่างไรก็ตาม กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายฉบับได้กำหนดอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ หรืออำนาจหน้าที่ในด้านการสาธารณสุขไว้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคติดต่อตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และยังได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยบรรจุหรือปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้มีโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และตั้งงบประมาณการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าไว้ในหมวดค่าใช้สอย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการฉีดวัคซีนให้สัตว์ได้”นายสุทธิพงษ์กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews